با 40واسطه به علی ابن ابیطالب(ع) میرسد

ردیفنام خانوادگیناملقب یا کنیه
حسینیانسید حسین
1حسینیانسید اکبر
2حسینیانسید اسدالله
3حسینیانسید حسین
4حسینیانمیرزا ابوالقاسم
5میرزا اسدالله
6میرزا جواد
7 میرزا غیاث الدین
8 میرزا مجدالدین محمد
9سید علی خان صدر الدینسید علی خان(کبیر) مدنی
10 احمد نظام الدیننظام الدین
11 محمد معصوممعصوم
12 احمد نظام الدیننظام الدین
13ابراهیم
14سلام الله
15 مسعود عماد الدینعماد الدین
16 محمد صدر الدینصدر الدین
17 منصور غیاث الدینغیاث الدین
18 محمد صدر الدینصدر الدین
19 ابراهیم شرف الملهشرف المله
20محمد صدرالدین
21 اسحق عز الدینعز الدین
22 علی ضیاالدینضیاالدین
23 عربشاه فخرالدینفخرالدین
24 امیر ابنه عز الدین ابی المکارمعز الدین ابی المکارم
25 امیر خطیرالدینخطیرالدین
26 حسن شرف الدین ابی علی شرف الدین ابی علی
27 حسین ابی جعفر العزیزیابی جعفر العزیزی
28 علی ابی سعید النصیبیابی سید النصیبی
29 زید الاعثم ابی ابراهیمابی ابراهیم
30 علی ابی شجاع الزاهدابی شجاع الزاهد
31 محمد ابی جعفرابی جعفر
32 علی ابی الحسنابن الحسن
33 جعفر ابی عبداللهابی عبدالله
34 احمد نصر الدین السکین النقیبنصر الدین السکین النقیب
35 جعفر ابی عبدالله الشاعرابی عبدالله الشاعر
36 محمد ابی جعفرابی جعفر
37 زید ابن علی (ع) الشهیدالشهید
38علی ابن الحسین (ع)زین العابدین
39حسین ابن علی (ع)سید الشهدا
40علی ابن ابی طالب(ع)حیدر کرار

فرزندان السید مجدالدین(فرزند السید علی خان کبیر)

ردیفنام خانوادگیناملقب یا کنیه
1میرزا باقر
2میرزا حسن
3میرزا محمد
4میرزا جانی
5میرزا کاظم
6میرزا عبدالله سرهنگ
7غیاث الدین

فرزندان السید غیاث الدین( فرزند السید مجدالدین)

1میرزا ابوالقاسم
2میرزا جواد

فرزندان میرزا جواد( فرزندان میرزا غیاث الدین)

ردیفنام خانوادگیناملقب یا کنیه
1عبد الباقی
2عبدالله
3نصرالله
4عبدالمجید
5عبدالرزاق
6عبدالرحیم
7اسدالله
8حسین
9حسن علی
10علی
11محمد
12هاشم

فرزندان میرزا اسدالله(فرزند میرزا جواد)

ردیفنام خانوادگیناملقب
1میرزا ابوالقاسم

فرزندان میرزا ابوالقاسم(فر ند میرزا اسدالله)

ردیفنام خانوادگیناملقب
1حسینیانسیده حاجیه
2حسینیانسید محمدرضا
3حسینیانسید حسین

شجره نامه سادات حسینیان استهبان

پاسخ دهید

دیدگاه شما
© تمامی حقوق برای Andishe محفوظ می باشد - Translated By: Andisheiran